Đề xuất mới về phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng
15:46 - 24/02/2022
Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý của nhân dân với dự thảo Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng, phí thẩm định thiết kế cơ sở.
Phí thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng tối đa không quá 150.000.000 đồng/dự án


Dự thảo quy định rõ việc xác định số tiền phí thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng phải thu.
Theo đó, căn cứ xác định số tiền phí thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng phải thu là tổng mức đầu tư và mức thu, cụ thể như sau:
Phí thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng = Tổng mức đầu tư
 
x Mức thu
 
Trường hợp cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định thì tổng mức đầu tư tính theo giá trị đề nghị thẩm định.
Trường hợp cơ quan chủ trì thẩm định thuộc người quyết định đầu tư thẩm định thì tổng mức đầu tư tính theo giá trị tổng mức đầu tư được phê duyệt.
Phí thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng phải thu đối với một dự án đầu tư được xác định theo hướng dẫn trên nhưng tối đa không quá 150.000.000 đồng/dự án.
Đối với dự án đầu tư xây dựng có quy mô lớn hoặc có công trình ảnh hưởng lớn đến an toàn, lợi ích cộng đồng sử dụng vốn khác, mức thu phí bằng 50% mức thu phí quy định tại Biểu mức thu ban hành kèm theo Thông tư này.
Về thẩm định điều chỉnh dự án: Khi thẩm định điều chỉnh, cơ quan thẩm định đã có thông tin về dự án khi thẩm định lần đầu, theo đó, chi phí thẩm định điều chỉnh sẽ tiếp giảm về thời gian, cán bộ phục vụ thẩm định... Theo đó, Bộ Tài chính đề xuất 02 phương án:
PA1: Phí thẩm định toàn bộ các nội dung của dự án sau khi điều chỉnh tính bằng 100% mức phí thẩm định lần đầu; thẩm định một hoặc một số nội dung được điều chỉnh tính bằng 50% mức phí thẩm định lần đầu.
PA2: Phí thẩm định toàn bộ các nội dung của dự án sau khi điều chỉnh tính bằng 50% mức phí thẩm định lần đầu; thẩm định một hoặc một số nội dung được điều chỉnh tính bằng 30% mức phí thẩm định lần đầu.
Để giảm chi phí cho người nộp, Bộ Tài chính chọn PA2.
Mời bạn đọc xem toàn văn dự thảo và góp ý tại đây.
Khánh Linh
Nguồn: baochinhphu.vn
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email

Bài đọc nhiều nhất

Nông dân với chương trình môi trường nông thôn