Đề xuất quy trình biên soạn chỉ tiêu tổng sản phẩm trong nước
14:25 - 11/01/2022
Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang lấy ý kiến góp ý của nhân dân với dự thảo Nghị định quy định nội dung chỉ tiêu thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia và quy trình biên soạn chỉ tiêu tổng sản phẩm trong nước, chỉ tiêu tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
Bảo đảm tính thống nhất và minh bạch trong biên soạn, công bố số liệu GDP, GRDP


Dự thảo Nghị định gồm 2 phụ lục là nội dung chỉ tiêu thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia và quy trình biên soạn chỉ tiêu tổng sản phẩm trong nước, chỉ tiêu tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 

Nội dung chỉ tiêu thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia nêu rõ về đất đai và dân số, tổng diện tích đất của đơn vị hành chính được xác định gồm toàn bộ diện tích các loại đất trong phạm vi đường địa giới của từng đơn vị hành chính đã được xác định theo quy định của pháp luật. Bộ Tài nguyên và Môi trường là cơ quan chịu trách nhiệm thu thập và tổng hợp. Ngoài ra, chỉ tiêu dân số được chi tiết hóa theo một số chỉ tiêu cơ bản như dân số trung bình, dân số theo giới tính, dân số theo độ tuổi, dân số theo trình độ học vấn,… Tổng cục Thống kê là cơ quan chịu trách nhiệm thu thập và tổng hợp.

 

Dự thảo nêu rõ, nguyên tắc biên soạn chỉ tiêu tổng sản phẩm trong nước (GDP), chỉ tiêu tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (GRDP) bảo đảm tính tập trung, thống nhất và minh bạch trong biên soạn, công bố số liệu GDP, GRDP; đáp ứng việc tiếp cận, khai thác, sử dụng số liệu GDP, GRDP dễ dàng, thuận tiện, bình đẳng.

Biên soạn số liệu GDP đối với toàn bộ nền kinh tế và biên soạn số liệu GRDP đối với các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 

Quy trình biên soạn GDP, GRDP được thực hiện theo các bước sau: Thu thập, xử lý, tổng hợp thông tin đầu vào; tính toán các chỉ tiêu phục vụ biên soạn GDP, GRDP; biên soạn số liệu GDP, GRDP; công bố và phổ biến số liệu GDP, GRDP; lưu trữ số liệu GDP, GRDP.

Số liệu GDP, GRDP được công bố theo lịch phổ biến thông tin thống kê nhà nước và phổ biến qua các hình thức chủ yếu gồm: Trang thông tin điện tử của cơ quan thống kê Trung ương và cơ quan thống kê cấp tỉnh; họp báo, thông cáo báo chí; phương tiện thông tin đại chúng và các xuất bản ấn phẩm, các hình thức lưu giữ thông tin điện tử.

 

Các bộ, ngành và địa phương thực hiện đầy đủ, đúng thời gian quy định Chế độ báo cáo thống kê quốc gia áp dụng đối với các bộ, ngành; cung cấp đầy đủ, chính xác, kịp thời thông tin phục vụ biên soạn GDP, GRDP và chịu trách nhiệm trước Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ về thông tin thuộc lĩnh vực phụ trách cung cấp cho cơ quan thống kê Trung ương. Các sở, ban ngành cung cấp đầy đủ, chính xác, kịp thời thông tin phục vụ biên soạn GRDP cho cơ quan thống kê cấp tỉnh; chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân về thông tin thuộc lĩnh vực phụ trách cung cấp cho cơ quan thống kê cấp tỉnh.

 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang lấy ý kiến góp ý của nhân dân với dự thảo này tại Cổng Thông tin điện tử của Bộ.

Lan Phương
Nguồn: baochinhphu.vn
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email

Bài đọc nhiều nhất

Nông dân với chương trình môi trường nông thôn