Đề xuất điều kiện cơ sở đào tạo, bồi dưỡng thuyền viên tàu cá
14:21 - 30/07/2021
Tại dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 8/3/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản, Bộ NN&PTNT đã đề xuất bổ sung quy định về điều kiện, trình tự, thủ tục cấp, cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện đối với cơ sở đào tạo, bồi dưỡng thuyền viên tàu cá.
Ảnh minh họa

Bộ NN&PTNT cho biết, sau hơn 2 năm, các quy định tại Nghị định số 26/2019/NĐ-CP đã đi vào cuộc sống, tạo khung pháp lý quan trọng trong quản lý Nhà nước về thủy sản, đã được cộng đồng doanh nghiệp, ngư dân và các tổ chức, đơn vị ủng hộ, tuân thủ thực hiện trên cả nước. Tuy nhiên, có một số nội dung cần xem xét, rà soát điều chỉnh bảo đảm tính khả thi, tiếp tục thực hiện cắt giảm, đơn giản hóa theo tinh thần cải cách hành chính, phù hợp với một số luật mới được ban hành và triển khai Chiến lược phát triển thủy sản đến năm 2030, tầm nhìn 2045.
 

Bên cạnh đó, Luật Đầu tư năm 2020 có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2021, trong đó có bổ sung ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện “Đào tạo, bồi dưỡng thuyền viên tàu cá”, do đó cần triển khai hướng dẫn để áp dụng thống nhất trong hệ thống pháp luật.

Bộ NN&PTNT đã dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 8/3/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản. Trong đó, Bộ đề xuất bổ sung quy định về điều kiện, trình tự, thủ tục cấp, cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện đối với cơ sở đào tạo, bồi dưỡng thuyền viên tàu cá.

Cụ thể, dự thảo đề xuất điều kiện của cơ sở đào tạo, bồi dưỡng thuyền viên tàu cá như sau: Là cơ sở có chức năng đào tạo, bồi dưỡng được thành lập theo quy định của pháp luật; có cơ sở vật chất, trang thiết bị, đội ngũ giảng viên đáp ứng yêu cầu theo quy định (theo Phụ lục VI kèm theo dự thảo); có chương trình, giáo trình đào tạo, bồi dưỡng theo quy định; thiết lập và duy trì áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 hoặc tiêu chuẩn tương đương.

Hồ sơ cấp, cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đào tạo, bồi dưỡng thuyền viên tàu cá bao gồm: Đơn đề nghị cấp, cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đào tạo, bồi dưỡng thuyền viên tàu cá theo mẫu; hồ sơ hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 hoặc tiêu chuẩn tương đương; giáo trình đào tạo theo chương trình khung do Bộ NN&PTNT quy định.

Trình tự, thủ tục cấp giấy chứng nhận

Dự thảo nêu rõ, tổ chức, cá nhân gửi 1 bộ hồ sơ trực tiếp, hoặc gửi qua dịch vụ bưu chính, hoặc qua môi trường mạng đến Tổng cục Thủy sản. Trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp: Tổng cục Thủy sản kiểm tra thành phần hồ sơ và trả lời ngay khi tổ chức, cá nhân đến nộp hồ sơ. Trường hợp nộp hồ sơ qua dịch vụ bưu chính, hoặc qua môi trường mạng: Trong thời hạn không quá 2 ngày làm việc, Tổng cục Thủy sản xem xét tính đầy đủ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định, Tổng cục có văn bản thông báo cho tổ chức, cá nhân bổ sung.

Trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ theo quy định, Tổng cục Thủy sản hoàn thành kiểm tra thực tế tại cơ sở theo biên bản kiểm tra điều kiện cơ sở.

Trong thời hạn 7 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc kiểm tra, nếu kết quả kiểm tra đạt yêu cầu Tổng cục Thủy sản cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện đào tạo, bồi dưỡng thuyền viên tàu cá; trường hợp kết quả kiểm tra không đạt, Tổng cục Thủy sản trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do.

Đối với trường hợp cấp lại: Trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Tổng cục Thủy sản xem xét cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện đào tạo, bồi dưỡng thuyền viên tàu cá; trường hợp không cấp lại, Tổng cục Thủy sản trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do.

Tổng cục Thủy sản trả kết quả trực tiếp tại nơi nhận hồ sơ hoặc gửi qua dịch vụ bưu chính.

Dự thảo nêu rõ, giấy chứng nhận được cấp lại trong trường hợp bị mất, hỏng, thay đổi thông tin của cơ sở.

Theo dự thảo, Tổng cục Thủy sản thực hiện kiểm tra duy trì điều kiện cơ sở đào tạo, bồi dưỡng thuyền viên tàu cá đã được công nhận 24 tháng/lần. Kết quả kiểm tra duy trì được thông báo đến cơ sở đào tạo, bồi dưỡng thuyền viên tàu cá chậm nhất 7 ngày làm việc kể từ khi kết thúc kiểm tra. Trường hợp cơ sở không đủ điều kiện, Tổng cục Thủy sản thông báo cho cơ sở hoàn thiện, nêu rõ thời gian thực hiện khắc phục, nếu cơ sở không khắc phục bảo đảm đủ điều kiện theo quy định, Tổng tục ban hành quyết định thu hồi giấy chứng nhận đã cấp.

Mời bạn đọc xem toàn văn dự thảo và góp ý tại đây.

Tuệ Văn
Nguồn: baochinhphu.vn
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Nông dân với chương trình môi trường nông thôn