Thanh Hóa: Tích cực bảo vệ môi trường nông thôn
07:45 - 31/07/2020
(MTNT)- Thời gian qua, công tác xử lý rác thải sinh hoạt trong tỉnh bằng biện pháp chôn lấp chiếm gần 90%, còn lại 10% là đốt. Công tác phân loại rác thải tại nguồn chưa được các địa phương quan tâm, thực hiện. 
Tại các xã, đặc biệt là xã vùng sâu, vùng xa mới chỉ tiến hành thu, gom rác thải ở một số khu vực tập trung đông dân cư.


Hoạt động thu gom rác thải chỉ có các đô thị lớn và thị trấn tại các huyện: Nông Cống, Tĩnh Gia, Thọ Xuân, Vĩnh Lộc, Hoằng Hóa... đạt tỷ lệ 100%, còn tại các xã, đặc biệt là xã vùng sâu, vùng xa mới chỉ tiến hành thu, gom rác thải ở một số khu vực tập trung đông dân cư và tần suất thu, gom rác thải mới chỉ đạt khoảng 6-8 lần/tháng. Bên cạnh đó, nguồn kinh phí chi cho hoạt động thu, gom rác thải chủ yếu được lấy từ nguồn thu phí vệ sinh từ các hộ gia đình và nguồn kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường.
 
 
Ngoài ra, một lượng lớn rác thải sinh hoạt, các chợ nông thôn cũng là nơi sinh ra đủ các loại rác mà chưa có biện pháp xử lý. Người dân đang mở rộng quy mô chuồng trại nhưng lại không thay đổi phương thức chăn nuôi, đa phần phân và nước thải gia súc chưa qua xử lý vẫn thải ra rãnh nước đường làng.
 
 
Để khắc phục tình trạng trên, Đảng bộ tỉnh đã ban hành Nghị quyết 05-NQ/TU về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ môi trường đến năm 2020, định hướng đến năm 2025. Bên cạnh đó, ngành tài nguyên và môi trường cũng đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức và trách nhiệm của người dân, cộng đồng trong giữ gìn vệ sinh môi trường nông thôn…

Lưu Minh
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Nông dân với chương trình môi trường nông thôn