Các địa phương tích cực hưởng ứng Ngày quốc tế Đa dạng sinh học năm 2020
11:28 - 22/05/2020
(MTNT)- Bộ Tài Nguyên và Môi trường có Công văn số 2141/BTNMT-TCMT gửi các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; cơ quan Trung ương của các ban, ngành, đoàn thể; UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc hưởng ứng Ngày quốc tế Đa dạng sinh học năm 2020.
Con người cần sống hài hòa với thiên nhiên

Ngày 22-5 hàng năm được Liên hiệp quốc chọn là Ngày quốc tế Đa dạng sinh học với mục tiêu nâng cao nhận thức cộng đồng về Đa dạng sinh học. Chủ đề Ngày quốc tế Đa dạng sinh học năm 2020 là “Các giải pháp của chúng ta sẵn có ở thiên nhiên”. 


Hưởng ứng Ngày quốc tế Đa dạng sinh học năm 2020, nhiều địa phương đã chỉ đạo các huyện, thành phố, ban quản lý các vườn quốc gia, rừng đặc dụng, khu bảo tồn thiên trên địa bàn xây dựng kế hoạch, tổ chức các hoạt động hưởng ứng phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương.

 
UBND tỉnh Bình Dương đã chỉ đạo hưởng ứng Ngày Quốc tế Đa dạng sinh học năm 2020. Theo đó, Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Khoa học và Công nghệ, các sở, ban, ngành có liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đoàn thể căn cứ vào điều kiện thực tế của tỉnh, kế hoạch hoạt động truyền thông đã được phê duyệt, xây dựng tin, bài, phóng sự truyền thông để phổ biến cho các cơ quan, đơn vị và cộng đồng dân cư về vai trò, tầm quan trọng của đa dạng sinh học và trách nhiệm của mọi người; các giải pháp sử dụng hợp lý, hiệu quả, tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên và bảo tồn đa dạng sinh học; tổ chức nghiên cứu và áp dụng các giải pháp dựa vào thiên nhiên, tiếp cận hệ sinh thái trong quá trình xây dựng các quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh và trong việc áp dụng các giải pháp công trình để có hiệu quả và bền vững về kinh tế, xã hội, môi trường tự nhiên; thúc đẩy việc thực hiện các mô hình bảo tồn và sử dụng bền vững, áp dụng tiếp cận hệ sinh thái trong quản lý tổng hợp lưu vực sông, quản lý rừng bền vững, chú trọng vai trò và quyền lợi của cộng đồng; giới thiệu các hoạt động nổi bật, phổ biến các mô hình, giải pháp bảo tồn đa dạng sinh học hiệu quả, đăng tải trên Cổng thông tin điện tử và các phương tiện thông tin đại chúng; tổng hợp kết quả thực hiện các hoạt động hưởng ứng Ngày Quốc tế Đa dạng sinh học năm 2020, báo cáo theo yêu cầu của Bộ Tài nguyên và Môi trường.  


UBND tỉnh Bến Tre ra công văn đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các đoàn thể hỗ trợ phối hợp, thực hiện các hoạt động truyền thông rộng rãi đến nhân dân. Sở Tài nguyên và Môi trường khẩn trương triển khai dự án “Đánh giá hiện trạng và đề xuất nhiệm vụ bảo tồn đa dạng sinh học tỉnh Bến Tre giai đoạn năm 2021 - 2030, định hướng đến năm 2050”; phối hợp với các sở, ngành liên quan tăng cường phối hợp xúc tiến triển khai dự án “Thành lập thí điểm Khu bảo tồn đa dạng sinh học phục vụ phát triển bền vững du lịch sinh thái và Trung tâm tri thức du lịch sinh thái đồng bằng sông Mê Kông”.


Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham mưu UBND tỉnh mở rộng diện tích Khu bảo tồn sân chim Vàm Hồ về hướng cửa sông Ba Lai.


Hay UBND tỉnh Yên Bái đã  ban hành công văn yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố triển khai một số hoạt động hưởng ứng Ngày quốc tế Đa dạng sinh học năm 2020.


Công văn yêu cầu, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố rà soát, tổng hợp các hoạt động nổi bật, các mô hình, giải pháp bảo tồn đa dạng sinh học gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường trước ngày 16/5/2020 để tổng hợp, thực hiện tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng.
 

Báo Yên Bái, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh căn cứ điều kiện thực tế, xây dựng tin, bài, phóng sự truyền thông để phổ biến tới cán bộ và người dân về vai trò, tầm quan trọng của đa dạng sinh học và trách nhiệm của người dân; các giải pháp sử dụng hợp lý, hiệu quả, tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên và bảo tồn đa dạng sinh học. Giới thiệu các hoạt động nổi bật, phổ biến các mô hình, giải pháp bảo tồn đa dạng sinh học hiệu quả, đăng tải trên cổng thông tin điện tử và các phương tiện thông tin đại chúng.

 
Các cơ quan, đơn vị gửi báo cáo kết quả thực hiện về Sở Tài nguyên và Môi trường trước ngày 29/5/2020 để tổng hợp, báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường và Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định.

 
Giao Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp các hoạt động nổi bật, các mô hình, giải pháp bảo tồn đa dạng sinh học, lựa chọn các hoạt động, mô hình, giải pháp nổi bật; phối hợp với Báo Yên Bái, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh thực hiện tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng. Tổng hợp báo cáo của các cơ quan, đơn vị, xây dựng báo cáo kết quả thực hiện gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường và Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định.
 

Sở Tài nguyên và môi trường tỉnh An Giang có công văn gởi các Sở: Khoa học và công nghệ, Thông tin và Truyền thông, Nông nghiệp và phát triển nông thôn; các Hội: Nông dân, Liên hiệp phụ nữ; Công an tỉnh; Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh; Báo An Giang; Đài Phát thanh và Truyền hình và UBND các huyện, thị, thành phố nhằm hưởng ứng Ngày Quốc tế Đa đạng sinh học năm 2020.


Theo đó, Sở Tài nguyên và Môi trường đế nghị các đơn vị căn cứ điều kiện thực tế, xây dựng tin, bài, phóng sự truyền thông để phổ biến tới cán bộ và người dân về vai trò, tầm quan trọng của đa dạng sinh học và trách nhiệm của mọi người; các giải pháp sử dụng hợp lý, hiệu quả, tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên và bảo tồn đa dạng sinh học.


Nghiên cứu xây dựng các  mô hình bảo tồn đa dạng sinh học và sử dụng bền vững về tài nguyên thiên nhiên, áp dụng tiếp cận hệ sinh thái trong quản lý tổng hợp lưu vực sông, quản lý rừng bền vững, chú trọng vai trò và quyền lợi của cộng đồng.


Ngày 12-5-2020, UBND tỉnh Nam Định ban hành Công văn số 396/UBND-VP3 gửi các sở, ngành, đoàn thể của tỉnh; UBND các huyện, thành phố về việc hưởng ứng Ngày quốc tế đa dạng sinh học.

 
UBND tỉnh đề nghị các sở, ngành, các tổ chức đoàn thể chính trị, xã hội, UBND các huyện, thành phố tổ chức một số hoạt động như: Phổ biến, tuyên truyền tới cán bộ và người dân về vai trò, tầm quan trọng và trách nhiệm của mỗi người trong bảo tồn đa dạng sinh học.

 
Tùy theo điều kiện cụ thể, tổ chức các hoạt động truyền thông liên quan đến đa dạng sinh học, như: Mít tinh, cuộc thi tìm hiểu, sinh hoạt chuyên đề, triển lãm, trưng bày, xây dựng tin, bài, phóng sự truyền thông, video, clip, treo khẩu hiệu, pa-nô, áp phích, tờ rơi,... 

 
 Phát động các phong trào bảo tồn đa dạng sinh học trên địa bàn: Sử dụng hợp lý và tiết kiệm các nguồn tài nguyên thiên nhiên, thực hiện tiêu dùng xanh, thân thiện với môi trường; thực hiện theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 174/UBND-VP3 ngày 6-3-2020 về việc tăng cường quản lý và kiểm soát việc nuôi nhốt, buôn bán, tiêu thụ trái phép đối với động vật hoang dã; ngăn chặn tình trạng săn bắt, buôn bán, giết hại các loài hoang dã để bảo tồn đa dạng sinh học cũng như nguy cơ lây lan dịch bệnh từ động vật hoang dã sang người. 
 

Nghiên cứu và áp dụng các giải pháp dựa vào thiên nhiên, tiếp cận hệ sinh thái trong quá trình xây dựng các công trình để có hiệu quả và bền vững về kinh tế, xã hội, môi trường tự nhiên; các giải pháp sử dụng hợp lý, hiệu quả, tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên và bảo tồn đa dạng sinh học; thúc đẩy thực hiện các mô hình bảo tồn và sử dụng bền vững, áp dụng tiếp cận hệ sinh thái trong quản lý tổng hợp đới bờ, lưu vực sông, quản lý rừng bền vững, chú trọng vai trò và quyền lợi của cộng đồng.  
 

Giới thiệu các hoạt động nổi bật, phổ biến các mô hình, giải pháp bảo tồn đa dạng sinh học hiệu quả, đăng tải trên cổng thông tin điện tử và các phương tiện thông tin đại chúng. 
 
 
 Ngày quốc tế Đa dạng sinh học 22/5 với mục tiêu nâng cao nhận thức cộng đồng về đa dạng sinh học. Đây là dịp để phản ánh trách nhiệm của chúng ta trong việc bảo vệ di sản quý giá này cho các thế hệ tương lai. Mỗi cá nhân, mỗi tổ chức hãy góp phần vào việc bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học bằng các hành động cụ thể như: Trồng nhiều cây xanh, không xả rác bừa bãi, sử dụng các sản phẩm có chất liệu từ thiên nhiên, tiết kiệm điện, giảm thiểu sử dụng túi nilong, ưu tiên sử dụng sản phẩm tái chế… “Các giải pháp của chúng ta có sẵn ở thiên nhiên” nhắc nhở mọi người sống hài hòa, cân bằng với tự nhiên, chú trọng vấn đề đa dạng sinh học, bảo vệ môi trường trong phát triển kinh tế, xã hội.

Anh Tùng
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Nông dân với chương trình môi trường nông thôn