5 nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 của Hội Nông dân Việt Nam thực hiện Nghị quyết số 46, Nghị quyết Đại hội VIII
17:13 - 18/03/2024
Nhằm cụ thể hóa Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 46 của Bộ Chính trị và Nghị quyết Đại hội VIII, thay mặt Ban Thường vụ, đồng chí Lương Quốc Đoàn – Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch BCH T.Ư Hội Nông dân Việt Nam đã ký ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 46 và Nghị quyết Đại hội VIII.

 
Thực hiện Nghị quyết số 46-NQ/TW ngày 20/12/2023 của Bộ Chính trị về đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới (sau đây gọi là Nghị quyết số 46- NQ/TW), Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023-2028 (sau đây gọi là Nghị quyết Đại hội VIII); 
 
Căn cứ Kế hoạch số 59-KH/ĐĐHNDVN ngày 17/01/2024 của Đảng đoàn Hội Nông dân Việt Nam và Chương trình hành động của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam về thực hiện Nghị quyết số 46-NQ/TW và Nghị quyết Đại hội VIII; 
 
Căn cứ Chương trình công tác toàn khóa của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VIII, nhiệm kỳ 2023 – 2028; Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam ban hành Kế hoạch số 15 – KH/HNDTW ngày 8 tháng 3 năm 2024 thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2024.
 
Năm 2024, các cấp Hội sẽ hỗ trợ thành lập một số mô hình Hợp tác xã nông nghiệp làm hình mẫu để cán bộ, hội viên nông dân thăm quan, học tập và nhân rộng mô hình. Trong ảnh: Mô hình trồng rau thuỷ canh của Hợp tác xã Nông nghiệp Tuấn Ngọc ở TP Hồ Chí Minh. Ảnh: Nguyên Vỹ/td>
 
Việc ban hành Kế hoạch nhằm cụ thể hoá Chương trình hành động của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam về thực hiện Nghị quyết số 46-NQ/TW và Nghị quyết Đại hội VIII phù hợp với thực tế hoạt động công tác Hội và phong trào nông dân, gắn với việc thực hiện các chỉ tiêu, phong trào thi đua trong năm 2024.
 
Đồng thời, Kế hoạch này là cơ sở để các ban, đơn vị Trung ương Hội và Hội Nông dân các tỉnh, thành phố xây dựng và tổ chức thực hiện các đề án, nhiệm vụ trong năm 2024 phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tế của địa phương, chỉ đạo thực hiện ở các cấp Hội.
 
Chính vì vậy, Ban Thường vụ Trung ương Hội cũng yêu cầu các ban, đơn vị thuộc Trung ương Hội, các cấp Hội xác định rõ các chương trình, đề án, nhiệm vụ và trách nhiệm tổ chức thực hiện trong năm 2024; xác định các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm làm tiền đề đột phá cho các năm tiếp theo.
 
5 nhiệm vụ trọng tâm của các cấp Hội Nông dân năm 2024
 
Theo Kế hoạch nêu trên, các cấp Hội tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm và phân công cán bộ, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện:
 
Thứ nhất: Đổi mới mạnh mẽ phương thức tuyên truyền, vận động, tập hợp, đoàn kết nông dân, cụ thể: Tiếp tục phát triển mạnh chi, tổ Hội Nông dân nghềnghiệp; Đẩy mạnh thành lập các mô hình câu lạc bộ của nông dân, xây dựng, ban hành quy trình hướng dẫn thành lập các câu lạc bộ của nông dân, tập trung xây dựng 4 mô hình: "Câu lạc bộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi", "Câu lạc bộ nông dân với pháp luật", "Câu lạc bộ khoa học kỹ thuật nhà nông", "Câu lạc bộ nông dân tham gia bảo vệ môi trường".
 
Thứ hai: Vận động, hỗ trợ hội viên nông dân tích cực tham gia phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp, cụ thể: Tổ chức phát động phong trào thi đua "Cán bộ, hội viên nông dân tích cực tham gia phát triển kinh tế tập thể"; Xây dựng quy trình hướng dẫn và tổ chức hỗ trợ thành lập một số mô hình Hợp tác xã nông nghiệp làm hình mẫu để cán bộ, hội viên nông dân thăm quan, học tập và nhân rộng mô hình.
 
 
Thứ ba: Nâng cao trình độ, kỹ năng cho nông dân và cán bộ Hội các cấp, cụ thể: Khảo sát, xây dựng và ban hành chương trình, nội dung đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, kỹ năng cho nông dân và cán bộ Hội các cấp; Thí điểm tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, kỹ năng cho nông dân xuất sắc, nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi từ cấp huyện trở lên.
 
Thứ tư: Xây dựng bộ chỉ số đánh giá và tổ chức cho hội viên, nông dân tham gia đánh giá chất lượng dịch vụ, vật tư đầu vào trong sản xuất nông nghiệp, cụ thể: Nghiên cứu, xây dựng bộ chỉ số đánh giá chất lượng dịch vụ, vật tư đầu vào trong sản xuất nông nghiệp; Thí điểm tổ chức cho các nông dân xuất sắc, nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi tham gia đánh giá chất lượng dịch vụ, vật tư đầu vào trong sản xuất nông nghiệp.
 
Thứ năm: Đẩy mạnh hỗ trợ, phổ biến, mở rộng ứng dụng App nông dân Việt Nam trong hội viên nông dân, cụ thể: Tổ chức phổ biến, hướng dẫn sử dụng App nông dân Việt Nam cho hội viên nông dân; Thí điểm tổ chức cho hội viên, nông dân tham gia ý kiến, tổng hợp phản ánh, kiến nghị, tâm tư, nguyện vọng của hội viên, nông dân trong quá trình thực hiện các chủ trương, chính sách về nông nghiệp, nông dân, nông thôn thông qua App nông dân Việt Nam.
 
Bên cạnh các nhiệm vụ trọng tâm nêu trên, Ban Thường vụ T.Ư Hội còn giao các đồng chí Thường trực Trung ương Hội căn cứ Chương trình hành động của Ban Chấp hành Trung ương Hội về thực hiện Nghị quyết số 46-NQ/TW và Nghị quyết Đại hội VIII; Chương trình công tác toàn khóa của Ban Chấp hành Trung ương Hội khóa VIII, nhiệm kỳ 2023-2028 chỉ đạo các ban, đơn vị Trung ương Hội tổ chức thực hiện và triển khai các nhiệm vụ, đề án trong năm 2024.
 
Đồng thời, các ban, đơn vị Trung ương Hội theo chức năng, nhiệm vụ tổ chức triển khai thực hiện tốt Kế hoạch này; tham mưu tổ chức sơ kết, tổng kết các nhiệm vụ triển khai thực hiện thí điểm, báo cáo kết quả với Ban Thường vụ Trung ương Hội.
 
Đối với Ban Thường vụ Hội Nông dân cấp tỉnh, căn cứ Kế hoạch này để xây dựng, điều chỉnh Kế hoạch thực hiện ở cấp mình và chỉ đạo Hội Nông dân cấp dưới thực hiện phù hợp với điều kiện cụ thể của từng địa phương, địa bàn.
 
Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam giao cho Văn phòng Trung ương Hội thường xuyên theo dõi, đôn đốc việc tổ chức thực hiện Kế hoạch này, định kỳ tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện về Ban Thường vụ Trung ương Hội theo quy định.
Nguồn: Danviet.vn
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Tin tức liên quan :
Nông dân với chương trình môi trường nông thôn