Xây dựng chính sách thu hút nhân tài vào hệ thống chính trị
14:50 - 15/03/2023
Bộ Chính trị yêu cầu các cơ quan nghiên cứu, ban hành chính sách ưu đãi để phát hiện, thu hút, trọng dụng nhân tài vào làm việc trong cơ quan nhà nước.
Cán bộ giải quyết thủ tục hành chính tại UBND TP Thủ Đức, TP HCM, tháng 8/2022


Bộ Chính trị vừa có thông báo số 50 về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 18 của Trung ương "một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả".

Việc thực hiện Nghị quyết 18 thời gian qua được Bộ Chính trị đánh giá là góp phần hoàn thiện mô hình tổng thể hệ thống chính trị. Tuy nhiên, trách nhiệm của một số cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu chưa đầy đủ, quyết tâm thực hiện chưa cao; chưa gắn sắp xếp tổ chức bộ máy với tinh giản biên chế theo vị trí việc làm và cơ cấu lại, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thu hút nhân tài.

Một số chủ trương mới như chính sách tiền lương, thu hút, trọng dụng người có đức, có tài vào làm việc trong hệ thống chính trị chậm được cụ thể hóa, một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức có năng lực chuyển sang khu vực tư.

Vì vậy, Bộ Chính trị yêu cầu các cơ quan xây dựng chính sách ưu đãi, trọng dụng nhân tài, đồng thời thể chế chủ trương của Đảng về khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung.

Tháng 11/2022, Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà cho biết đang xây dựng Đề án chiến lược quốc gia về thu hút và trọng dụng nhân tài, trong đó một số cơ chế, chính sách cho người làm việc ở khu vực công sẽ tốt hơn.
Theo thông báo số 50, Bộ Chính trị yêu cầu hoàn thành rà soát, sắp xếp chức danh, chức vụ theo phân cấp quản lý; xây dựng, ban hành bảng lương của hệ thống chính trị từ trung ương đến cơ sở; sửa mức phụ cấp kiêm nhiệm chức danh.

Cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách cấp xã, thôn, tổ dân phố cần được điều chỉnh chế độ hợp lý. Số lượng cán bộ, công chức xã phải phù hợp với quy mô dân số, yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội. Người chịu tác động trực tiếp trong quá trình sắp xếp bộ máy, tinh giản biến chế sẽ được hưởng chính sách phù hợp.

Bộ Chính trị yêu cầu các cơ quan chuẩn bị nguồn lực, có lộ trình thực hiện cải cách tiền lương. Các mô hình thí điểm chính quyền đô thị; cơ chế dân chủ trực tiếp; bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch huyện, xã; thi tuyển một số chức danh lãnh đạo, quản lý cần được tổng kết.

Bên cạnh đó, việc kiện toàn tổ chức bên trong của các cơ quan, đơn vị, tổ chức tiếp tục thực hiện theo hướng tinh gọn; rà soát, bổ sung, hoàn thiện chức năng, quyền hạn, mối quan hệ công tác của từng cơ quan, tổ chức để khắc phục tình trạng chồng chéo, trùng lặp. Những nhiệm vụ và dịch vụ hành chính công mà Nhà nước không nhất thiết phải thực hiện thì kiên quyết chuyển cho doanh nghiệp, các tổ chức xã hội đảm nhiệm.

Bộ Chính trị cũng yêu cầu sửa đổi, bổ sung quy định về số lượng cấp phó trong các cơ quan, tổ chức của hệ thống chính trị; quy định về sắp xếp các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện phù hợp thực tiễn.

Nghị quyết 18 được Trung ương ban hành tháng 10/2017, trong đó yêu cầu thí điểm một số mô hình mới về tổ chức, kiêm nhiệm chức danh nhằm giảm biên chế. Trường hợp đặc biệt cần tăng thêm đầu mối từ cấp vụ, cục trở lên phải có ý kiến của Bộ Chính trị.

Nghị quyết cũng chỉ rõ phải thực hiện nghiêm chế độ miễn nhiệm, bãi nhiệm, từ chức, cho thôi việc hoặc thay thế người kém năng lực, đạo đức, không hoàn thành nhiệm vụ. Việc kiêm nhiệm chức danh người đứng đầu hoặc hợp nhất một số cơ quan sẽ được thí điểm ở cấp tỉnh, cấp huyện. Chính phủ, các bộ, ngành tiếp tục đổi mới, sắp xếp bộ máy theo hướng tập trung vào quản lý vĩ mô.


 
Nguồn: VNE
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Nông dân với chương trình môi trường nông thôn