Gia Lai ban hành bộ tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao
16:26 - 27/12/2022
UBND tỉnh Gia Lai đã ra Quyết định số 711/QĐ-UBND ban hành Bộ tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) nâng cao giai đoạn 2021-2025 áp dụng trên địa bàn tỉnh. Đây là bộ tiêu chí áp dụng tình hình thực tế tại tỉnh Gia Lai.

Theo đó, Bộ tiêu chí xã đạt chuẩn NTM nâng cao là căn cứ để đánh giá mức độ đạt các tiêu chí, chỉ tiêu; lập và thực hiện kế hoạch xây dựng xã đạt chuẩn NTM nâng cao giai đoạn 2021-2025 đối với các xã sau khi đã được công nhận đạt chuẩn NTM; là cơ sở để chỉ đạo, kiểm tra, đánh giá, xét, công nhận, công bố xã đạt chuẩn NTM nâng cao và xét khen thưởng trong phong trào “Gia Lai chung sức xây dựng NTM” trên địa bàn tỉnh.
 

Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành và địa phương trình UBND tỉnh ban hành hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về xã NTM nâng cao giai đoạn 2021-2025 áp dụng trên địa bàn tỉnh; theo dõi, kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện vướng mắc, phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện, báo cáo đề xuất UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Gia Lai giai đoạn 2021-2025 để chỉ đạo xử lý.
 

Một góc xã nông thôn mới Thành An (thị xã An Khê - Gia Lai)

Cùng với đó, các sở, ban, ngành căn cứ chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước được giao hướng dẫn, chỉ đạo, giúp đỡ địa phương thực hiện các chỉ tiêu, tiêu chí theo quy định tại Quyết định vừa ban hành.
 

Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các phòng, ban, đơn vị có liên quan và UBND các xã tổ chức triển khai thực hiện tốt các quy định tại Quyết định; chỉ đạo tổ chức đánh giá, hoàn thiện hồ sơ đề nghị UBND tỉnh xét, công nhận, công bố xã đạt chuẩn NTM nâng cao theo đúng quy định.
 

Bên cạnh đó, UBND tỉnh đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam và các hội, đoàn thể các cấp, cơ quan thông tin đại chúng phối hợp tuyên truyền, vận động thực hiện tốt Bộ tiêu chí xã đạt chuẩn NTM nâng cao theo quy định tại Quyết định này.

Nguồn: kinhtenongthon.vn
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Nông dân với chương trình môi trường nông thôn