Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam lần thứ 9 khóa VII:
Phát huy mọi nguồn lực thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân năm 2022
11:55 - 23/06/2022
Sau 1 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, chiều ngày 22/6, Hội nghị lần thứ 9, Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VII đã bế mạc.

Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Hội khóa VII tiếp tục làm việc chiều ngày 22/6


Với tinh thần trách nhiệm cao, các đồng chí đã thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc, gợi mở nhiều vấn đề mới, góp phần hoàn thiện các báo cáo và định hướng kết luận của Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân  Việt Nam khóa VII, cụ thể là: Đánh giá tình hình hoạt động của các Trung tâm Hỗ trợ nông dân và chỉ đạo, định hướng một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới; Sơ kết công tác Hội và phong trào nông dân 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2022.


Qua thảo luận tại 4 Tổ, đã có 52 lượt đại biểu, phát biểu ý kiến. Các ý kiến tham gia của các đại biểu thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, nghiêm túc, sâu sắc và sát thực tiễn.

 
Hầu hết các ý kiến đều thống nhất với dự thảo báo cáo đánh giá thực trạng tình hình hoạt động hiện nay của các Trung tâm hỗ trợ nông dân; việc sử dụng, khai thác cơ sở vật chất, trang thiết bị của các Trung tâm đã được đầu tư; những khó khăn, tồn tại, hạn chế, nguyên nhân trong việc tổ chức các hoạt động dịch vụ, tư vấn, hỗ trợ, đào tạo nghề và giới thiệu việc làm cho hội viên nông dân như trong báo cáo đã chỉ ra.


Đồng thời có một số ý kiến bổ sung thống nhất cao với 6 nhóm nhiệm vụ giải pháp về nâng cao chất lượng hoạt động dịch vụ tư vấn, hỗ trợ nông dân như trong dự thảo, làm cơ sở định hướng cho Ban Thường vụ Hội Nông dân các tỉnh thành phố có Trung tâm nghiên cứu vận dụng, chỉ đạo hoạt động của Trung tâm phù hợp với điều kiện, tình hình cụ thể của địa phương. Để thực hiện tốt 6 nhóm nhiệm vụ giải pháp về nâng cao chất lượng hoạt động dịch vụ tư vấn, hỗ trợ nông dân như trong dự thảo đề cập cần quan tâm nâng cao năng lực tổ chức thực hiện của Trung tâm; trong hệ thống các trung tâm, Trung tâm Trung ương Hội phải có vai trò làm đầu mối kết nối với các Trung tâm của các địa phương.

 
Đa số các ý kiến thống nhất về định hướng giao Trung tâm hỗ trợ nông dân tỉnh, thành phố là đầu mối trực tiếp thực hiện những nội dung liên quan đến hoạt động, chương trình, dự án hỗ trợ nông dân, nông thôn trong chương trình phối hợp đã ký kết với các bộ, ban, ngành, các hiệp hội, các doanh nghiệp.
 

Các đại biểu đều nhất trí cao việc đề nghị Hội Nông dân các tỉnh, thành phố bám sát nhiệm vụ chính trị, tranh thủ sự lãnh đạo của cấp uỷ, sự phối hợp, tạo điều kiện của chính quyền để tiếp tục đầu tư hoàn thiện, duy tu bảo dưỡng cơ sở vật chất Trung tâm; đồng thời chỉ đạo, xây dựng đề án quản lý, sử dụng, khai thác hiệu quả cơ sở vật chất của các Trung tâm theo đúng quy định pháp luật hiện hành song song với việc xây dựng đề án để các Trung tâm thực hiện tự chủ tài chính theo lộ trình quy định.


Về các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm công tác Hội và phong trào nông dân 6 tháng cuối năm 2022, đa số các ý kiến của các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ, Uỷ viên Ban Chấp hành đề nghị bố cục lại theo hướng xác định các nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung chỉ đạo và tổ chức thực hiện. Đồng thời đề nghị Ban Thường vụ Trung ương Hội sớm có định hướng các hoạt động trọng tâm, nhất là các hoạt động qui mô toàn quốc.
 
Đồng chí Lương Quốc Đoàn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam yêu cầu sau Hội nghị, Ban Chấp hành Trung ương Hội giao Ban Thường vụ Trung ương Hội chỉ đạo các đơn vị chuyên môn tiếp thu ý kiến đóng góp của các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội để hoàn chỉnh các văn bản và ban hành triển khai thực hiện


Phát biểu bế mạc tại Hội nghị, đồng chí Lương Quốc Đoàn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam  ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác Hội và phong trào nông dân 6 tháng đầu năm 2022, đồng thời gợi mở một số vấn đề trọng tâm để các cấp Hội tổ chức thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2022.


Thứ nhất, ngay sau Hội nghị, Ban Chấp hành Trung ương Hội giao Ban Thường vụ Trung ương Hội chỉ đạo các đơn vị chuyên môn tiếp thu ý kiến đóng góp của các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội để hoàn chỉnh các văn bản và ban hành triển khai thực hiện ngay; đồng thời các cấp Hội khẩn trương nỗ lực, cố gắng, khắc phục khó khăn, phát huy mọi nguồn lực trong cán bộ, hội viên, nông dân và xã hội để triển khai thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân năm 2022, tạo tiền đề, thế và lực cho năm 2023, năm cuối cùng thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII Hội Nông dân Việt Nam.


Thứ hai, các cấp Hội tích cực, chủ động đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động cán bộ, hội viên, nông dân triển khai thực hiện Chương trình hành động số 08-CTrHĐ/HNDTW ngày 24/6/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Hội và chương trình hành động của các cấp Hội thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025; ý kiến chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư tại Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7, khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị Thủ tướng Chính phủ đối thoại với nông dân Việt Nam năm 2022. Tuyên truyền, cổ vũ cán bộ, hội viên, nông dân thực hiện nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tổ chức tốt hoạt động tuyên truyền các ngày lễ, ngày kỷ niệm lớn của đất nước, của tổ chức Hội; thực hiện tốt công tác thu hút, tập hợp, giáo dục hội viên nông dân, thực hiện thắng lợi chủ trương xây dựng một nền nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh.


Thứ ba, tiếp tục xây dựng, củng cố tổ chức Hội; đổi mới nội dung, phương thức, hoạt động hướng mạnh về cơ sở, địa bàn dân cư; xây dựng đội ngũ cán bộ Hội các cấp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới. Đổi mới mạnh mẽ phương thức tập hợp nông dân trên cơ sở xây dựng chi Hội Nông dân nghề nghiệp, tổ Hội Nông dân nghề nghiệp, đẩy mạnh phát triển tổ hợp tác, hợp tác xã và các câu lạc bộ của nông dân.


Xây dựng và triển khai đề án, kế hoạch về rà soát hội viên gắn với đánh giá chất lượng hoạt động của các chi, tổ Hội; xây dựng cơ sở dữ liệu về hội viên nhằm quản lý chặt chẽ, nâng cao chất lượng hội viên. Chỉ đạo tổ chức thành công đại hội các chi, tổ Hội nhiệm kỳ 2022  - 2027. Tập trung đánh giá chất lượng tổ chức bộ máy; rà soát đội ngũ cán bộ Hội, chuẩn bị nguồn nhân sự có chất lượng cho Đại hội Hội Nông dân các cấp nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam lần thứ 9 khóa VII


Thứ tư, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức, cách thức vận động để thu hút sự hưởng ứng, tham gia tích cực của hội viên, nông dân trong các phong trào thi đua của Hội. Tạo cơ chế, hành lang, phát huy tối đa hiệu quả hoạt động của Trung tâm Hỗ trợ nông dân theo tinh thần chỉ đạo, định hướng của Ban Chấp hành Trung ương Hội.


Tăng cường tổ chức các hoạt động dịch vụ, tư vấn, hỗ trợ nông dân; chú trọng bảo toàn, phát triển nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân các cấp; tích cực, chủ động phối hợp với doanh nghiệp cung ứng giống, vật tư, máy nông nghiệp cho nông dân; hỗ trợ nông dân tiêu thụ nông sản; chú trọng hướng dẫn nông dân xây dựng chỉ dẫn địa lý, cấp mã vùng trồng, xây dựng thương hiệu nông sản. Đẩy mạnh công tác đào tạo nghề và hỗ trợ nông dân chuyển đổi ngành nghề, tạo việc làm, tăng thu nhập cho nông dân.


Tích cực vận động, hướng dẫn, hỗ trợ hội viên, nông dân thực hiện có hiệu quả chủ trương cơ cấu lại nông nghiệp, phát triển kinh tế nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới. Tập trung tổ chức thành công các chương trình, sự kiện lớn của Hội trong 6 tháng cuối năm 2022 như: Hội nghị Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi, Hội thi Nhà nông đua tài lần thứ V, Chương trình Tự hào nông dân Việt Nam, Chương trình tôn vinh Nhà khoa học của nhà nông lần thứ 4…


Thứ năm, phát huy vai trò, chức năng của tổ chức Hội tích cực, chủ động tham gia hoạt động giám sát và phản biện xã hội và tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền theo Quyết định 217-QĐ/TW, Quyết định 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị. Tích cực tham mưu, phối hợp tổ chức hội nghị để người đứng đầu cấp ủy, chính quyền gặp gỡ, tiếp xúc, đối thoại với nông dân, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nông dân để kịp thời giải quyết những vấn đề bức xúc nảy sinh ở cơ sở; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên, nông dân…

Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn trao Huân chương Độc lập hạng Nhất cho đồng chí Thào Xuân Sùng


Chiều cùng ngày, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã tổ chức Lễ trao tặng Huân chương Độc lập hạng Nhất cho đồng chí Thào Xuân Sùng, Nguyên Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Nguyên Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam.
 
Thường trực Trung ương Hội Nông dân Việt Nam chụp ảnh kỷ niệm với đồng chí Thào Xuân Sùng


Trưởng ban Tổ chức Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Phạm Xuân Hồng đã công bố Quyết định số 74/QĐ-CTN ngày 13/1/2022 của Chủ tịch nước về việc tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Nhất đối với Tiến sĩ Thào Xuân Sùng, Nguyên Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Nguyên Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong quá trình công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.


Thừa uỷ quyền của Chủ tịch nước, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn đã trao Huân chương Độc lập hạng Nhất và tặng hoa chúc mừng đồng chí Thào Xuân Sùng.

Đồng chí Thào Xuân Sùng phát biểu tại buổi lễ
Văn Soạn
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Nông dân với chương trình môi trường nông thôn