Hướng dẫn tiêu chí tiếp cận pháp luật trong đánh giá đạt chuẩn nông thôn mới

09:22 - 30/08/2022

Để tạo cơ sở thực hiện đánh giá các tiêu chí tiếp cận pháp luật thống nhất trên cả nước theo Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tư pháp đã ban hành hướng dẫn tiêu chí...

Đề xuất chính sách ưu đãi, hỗ trợ kinh tế trang trại

03:09 - 25/08/2022

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang dự thảo Nghị định về chính sách khuyến khích phát triển kinh tế trang trại nông nghiệp.

Hướng dẫn xử lý tổn thất tài sản của Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã

05:31 - 24/08/2022

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 52/2022/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 45/2021/NĐ-CP về thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã.

Trung tâm văn hóa tỉnh được hỗ trợ tối đa 1 tỷ đồng để mua sắm trang thiết bị

08:40 - 23/08/2022

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 53/2022/TT-BTC quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai...

Tạo thuận lợi trong thực hiện, thụ hưởng chính sách dân tộc

09:15 - 22/08/2022

Ủy ban Dân tộc đang đề nghị xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 05/2011/NĐ-CP của Chính phủ về Công tác dân tộc nhằm khắc phục những khó khăn, vướng mắc, tạo...

Đề xuất hỗ trợ cấp nước quy mô hộ gia đình

02:38 - 18/08/2022

Tại dự thảo Nghị định quy định về cấp nước sinh hoạt nông thôn, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã đề xuất chính sách hỗ trợ cấp nước quy mô hộ gia đình.

Nghiên cứu quy trình phòng trừ sâu bệnh hại trên cây na

02:41 - 17/08/2022

Kết quả nghiên cứu sẽ giúp Hải Dương có quy trình hiệu quả cho phòng trừ sâu bệnh hại cho các vùng na trọng điểm.

Thu phí sử dụng thông tin trong CSDLQG về dân cư

10:57 - 12/08/2022

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 48/2022/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư...

Đề xuất bổ sung quyền của người sử dụng đất

05:41 - 10/08/2022

Tại chương XIII dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), quy định về quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường đề xuất sửa đổi, bổ sung nhiều nội dung.

Đề xuất bỏ khung giá đất nhằm hoàn thiện cơ chế định giá đất

04:49 - 29/07/2022

Tại dự thảo Luật Đất đai, Bộ Tài nguyên và Môi trường đề xuất bỏ quy định khung giá đất.
Nông dân với chương trình môi trường nông thôn