Đề xuất tiêu chí phân định vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

12:10 - 17/03/2020

Dự thảo Đề án Tiêu chí phân định vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi theo trình độ phát triển giai đoạn 2021-2025 đang được Ủy ban Dân tộc chủ trì soạn thảo.

Đề xuất mới về tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập

09:49 - 12/03/2020

Bộ Tài chính đang dự thảo Nghị định quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập thay thế Nghị định số 16/2015/NĐ-CP nhằm phù hợp với tình hình thực tiễn.

Áp dụng pháp luật trong giải quyết tranh chấp về tài sản chung của dòng họ

04:33 - 11/03/2020

Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao đã ban hành Nghị quyết số 01/2020/NQ-HĐTP hướng dẫn áp dụng một số quy định của pháp luật trong giải quyết tranh chấp về tài sản chung của dòng họ.

Sửa đổi cách tính thù lao dịch vụ đấu giá tài sản

03:05 - 20/02/2020

Bộ Tài chính đang dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 45/2017/TT-BTC quy định khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản theo quy định tại Luật Đấu giá tài sản.

Danh mục công việc nhẹ người từ 13 đến dưới 15 tuổi được làm

11:19 - 19/02/2020

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đang dự thảo Thông tư quy định danh mục công việc nhẹ người từ đủ 13 tuổi đến chưa đủ 15 tuổi được làm.

Quản lý hiệu quả giống cây trồng lâm nghiệp

09:23 - 17/02/2020

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang đề nghị xây dựng Nghị định về quản lý giống cây trồng lâm nghiệp.

Vi phạm về sản xuất, buôn bán giống cây trồng phạt đến 100 triệu đồng

11:38 - 12/02/2020

Tại dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực trồng trọt, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề xuất xử phạt lên đến 100 triệu đồng đối với vi phạm về...

Đề xuất giới hạn cho vay của Quỹ đầu tư phát triển địa phương

12:27 - 11/02/2020

Giới hạn cho vay đối với một dự án tại thời điểm giải ngân không vượt quá 20% vốn chủ sở hữu của Quỹ đầu tư phát triển địa phương được ghi trên báo cáo tài chính gần nhất.

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 2/2020

09:20 - 07/02/2020

Điều kiện sản xuất, buôn bán giống cây trồng cơ sở giáo dục đại học định hướng nghiên cứu phải đạt 6 tiêu chí sửa quy định bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất......

Các chính sách mới áp dụng với cán bộ, công chức, viên chức

10:31 - 31/01/2020

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật Viên chức đã được thông qua và chính thức có hiệu lực kể từ ngày 1/7/2020. Theo đó, sẽ có nhiều chính sách mới...
Nông dân với chương trình môi trường nông thôn