Nông dân với chương trình môi trường nông thôn
Trồng rừng bảo vệ môi trường

Trồng rừng bảo vệ môi trường

(Cổng ĐT HND)- Năm 2019 là năm thứ 3 cả nước thực hiện Quyết định số 886/QĐ-TTg ngày 16/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016-2020 gắn...